Toimetaja tõlkebüroo privaatsuspoliitika

Veebisaidi www.toimetaja.eu privaatsuspoliitika

Koduleht kogub kasutajatelt teatud isikuandmeid.

Kodulehe omanik ja andmete vastutav töötleja

Toimetaja tõlkebüroo / Veerenni 24C 10135, Tallinn Eesti

E-posti aadress: [email protected]

Kogutud andmed

Andmete töötlemise viis ja koht

Töötlemismeetodid

Tarvitame sobivaid meetmeid andmetele loata juurdepääsu ning andmete avalikustamise, muutmise ja loata hävitamise takistamiseks.

Andmeid töödeldakse arvutite ja/või muude IT-vahendite abil organisatsiooni korra ja meetodite alusel ning rangelt seoses nimetatud eesmärkide saavutamisega. Lisaks kodulehe omanikule võivad andmed mõnel juhul olla kättesaadavad teatud vastutavatele isikutele, kes on seotud kodulehe tööga (kodulehe haldaja) või välistele isikutele (näiteks kolmandatest isikutest tehniliste teenuste pakkujad, meiliteenuse pakkujad, veebimajutusteenuse pakkujad), kelle oleme vajaduse korral määranud andmete töötlejaks. Võite nende isikute ajakohastatud loetelu meilt igal ajal nõuda.

Töötlemise õiguslik alus

Meil on õigus kasutajate isikuandmete töötlemiseks järgmistel juhtudel:

Märkus: mõne riigi õigusaktide alusel võib kodulehe omanikul olla lubatud isikuandmeid töödelda seni, kuni kasutaja avaldab sellisele töötlemisele vastuseisu (loobub sellest), ilma et selleks oleks vaja nõusolekuavaldust või mõne järgmise õigusliku aluse olemasolu. See ei kehti aga juhul, kui isikuandmete töötlemisele kohaldatakse Euroopa andmekaitseõigust;

Soovi korral selgitab kodulehe omanik alati meeleldi, millised on töötlemise konkreetsed seaduslikud alused ja kas isikuandmete esitamine on õigusaktist või lepingust tulenev kohustus või lepingu sõlmimiseks vajalik nõue.

Koht

Andmeid töödeldakse meie tööruumides ja muudes kohtades, kus töötlemisega seotud isikud viibivad.

Olenevalt kodulehe kasutaja asukohast võib andmeedastus hõlmata kasutaja andmete edastamist teise riiki.

Lisaks on kodulehe kasutajatel õigus saada teavet õiguslike aluste kohta andmete edastamiseks väljaspool Euroopa Liitu asuvasse riiki või mis tahes rahvusvahelise avaliku õiguse alusel või kahe või enama riigi asutatud rahvusvahelisele organisatsioonile, näiteks ÜRO, ja turvameetmete kohta, mida kodulehe omanik rakendab nende kasutajate andmete kaitsmiseks.

Sellise andmeedastuse korral saavad kasutajad lisateavet võttes meiega ühendust privaatsuspoliitikas toodud kontaktandmetel.

Andmete säilitamise aeg

Isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse nii kaua, kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks.

See tähendab, et:

Meie õigustatud huvide kohta saavad kasutajad täpsemat teavet võttes meiega ühendust privaatsuspoliitikas toodud kontaktandmetel.

Kui kodulehe kasutaja on oma isikuandmete töötlemiseks andnud nõusoleku ja ei ole seda tagasi võtnud, võib kodulehe omanik andmeid säilitada ka kauem. Lisaks võib kodulehe omanik isikuandmeid säilitada kauem, kui see on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks või ametiasutuste nõudel.

Säilitamisperioodi lõpus isikuandmed kustutatakse. Seetõttu ei saa kasuataja pärast säilitamisperioodi lõppu kasutada õigust andmetega tutvuda, õigust andmeid parandada ega õigust andmeid üle kanda.

Töötlemise eesmärgid

Kogume kasutajate andmeid teenuste pakkumise võimaldamiseks ja järgmistel eesmärkidel: analüüs, siltide haldamine, rämpspostivastane kaitse ja kasutajaga ühendust võtmine.

Üksikasjalik teave isikuandmete töötlemise kohta

Isikuandmeid kogutakse järgmistel eesmärkidel ja kasutades järgmiseid teenuseid:

Kasutajate õigused

Seoses sellega, et töötleme kodulehe kasutajate isikuandmeid, on kasutajatel võimalik kasutada teatud õigusi.

Eelkõige on kasutajatel õigus teha järgmist:

Üksikasjad andmete töötlemise suhtes vastuväidete esitamise õiguse kohta

Kui isikuandmeid töödeldakse avalikes huvides, kodulehe omanikule ülesandeks tehtud avaliku võimu teostamiseks või kodulehe omaniku õigustatud huvide elluviimiseks, on kasutajatel õigus esitada töötlemise suhtes vastuväiteid, tuues oma vastuseisu õigustamiseks konkreetse olukorraga seotud põhjuse.

Kuidas neid õigusi kasutada

Kasutaja saab oma õiguste kasutamiseks võtta meiega ühendust – vajalikud kontaktandmed on toodud selles dokumendis. Õiguste kasutamise nõuete esitamine on tasuta ja täideme need esimesel võimalusel ning alati ühe kuu jooksul.

Lisateave andmete kogumise ja töötlemise kohta

Õiguslikud meetmed

Meie kodulehe või seotud teenuste sobimatu kasutuse korral võime kasutada kodulehe kasutaja isikuandmeid juriidilistel eesmärkidel kohtus või võimalike õiguslike meetmete tarvitamisele eelnevates etappides.

Kodulehe kasutaja kinnitab, et teab, et kodulehe omanik võib olla kohustatud avalikustama isikuandmeid ametiasutuste nõudel.

Lisateave kasutaja isikuandmete kohta

Lisaks selles privaatsuspoliitikas sisalduvale teabele võib meie koduleht anda kasutajale taotluse korral täiendavat ja kontekstilist teavet konkreetsete teenuste või isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta.

Süsteemilogid ja hooldus

Meie koduleht ja kolmandate isikute teenused võivad toimimise ja hoolduse eesmärgil koguda faile, mis salvestavad teavet meie kodulehe kasutamise kohta (süsteemilogid), või kasutada muid isikuandmeid (näiteks IP-aadressi).

Selles privaatsuspoliitikas mittesisalduv teave

Isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta võite meilt igal ajal küsida lisateavet.

Mittejälgimistaotlustega toimimine

See koduleht ei toeta mittejälgimistaotlusi.

Selleks, et määrata kindlaks, kas kodulehe kasutatavad kolmandate isikute teenused austavad mittejälgimistaotlusi, lugege nende privaatsuspoliitikaid.

Privaatsuspoliitika muudatused

Kodulehe omanik jätab endale õiguse muuta seda privaatsuspoliitikat igal ajal, teavitades kasutajaid oma kodulehe kaudu ja/või – kui see on tehniliselt ja juriidiliselt teostatav – saates kasutajatele vastava teatise kodulehe omanikule saadaolevate kontaktandmete abil. Soovitame muudatustega kursis püsimiseks seda lehte aeg-ajalt taaskülastada, kontrollides lehe allosas toodud viimase muudatuse kuupäeva.

Kui muudatused mõjutavad kasutaja nõusoleku alusel toimuvat andmete töötlemist, küsib kodulehe omanik kasutajalt uut nõusolekut, kui see on vajalik.

Juriidiline teave

See privaatsuspoliitika on koostatud mitme õigusakti sätete alusel, sealhulgas määruse (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) artiklid 13 ja 14.

See privaatsuspoliitika kehtib ainult selle kodulehe kohta, kui selles dokumendis ei ole märgitud teisiti.

Viimane muudatus: 23. mai 2018

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.