Tõlketeenuse osutamise üldtingimused

Füüsiline või juriidiline isik (edaspidi: „klient), kes tellib Toimetaja tõlkebüroolt (edaspidi: tõlkebüroo) tõlkimise, lokaliseerimise, toimetamise või mis tahes muu keeleteenuse, sõlmib Toimetaja tõlkebürooga (Välek OÜ) siduva lepingu järgmistel tingimusel.

KASUTATAVAD MÕISTED

Tingimused – Toimetaja tõlkebüroo (Välek OÜ) üldised teenuse osutamise tingimused;

Tõlkebüroo – Toimetaja tõlkebüroo, Välek OÜ (Eestis registreeritud äriühing; registrinumber 12725926);

Tõlkimine – lähtekeeles oleva teabe kirjalik tõlkimine sihtkeelde.

Tõlkija – isik, kes tõlgib.

Toimetamine – tõlke kontrollimine selle sobivuse suhtes kokkulepitud otstarbeks, lähteteksti ja sihtteksti võrdlemine ning sihttekstile vastavate parandusmeetmete tegemine.

Toimetaja – isik, kes toimetab;

Lähtetekst – mis tahes dokument, materjal, tekstielemendid, pildid, fotod, graafika, kujundus või muud andmed, mida tuleb tõlkida.

Lähtekeel – keel, milles lähtetekst on koostatud.

Lisamaterjal – kõik dokumendid, materjalid, tekstielemendid, pildid, fotod, graafika, kujundused või muud andmed mis tahes vormis, mille klient on tõlkebüroole esitanud lisaks lähteteksti(de)le;

Sihtkeel – keel, milles lähtetekst esitatakse;

Sihttekst – tõlketeenuste tulemus, mille tõlkebüroo on kliendile koostanud ja üle andnud konkreetse tellimuse raames ning kuhu kuuluvad kõik lõplikud dokumendid, failid, materjalid ja muud tõlgitud tööd.

Tõlketeenused – tõlketöö või muud sellega seotud teenused, mida tõlkebüroo kliendile osutab;

Klient – isik, ettevõte, või asutus, kellele tõlkebüroo osutab tõlketeenuseid vastavalt käesolevatele tingimustele;

Tellimus – ametlikult kinnitatud dokument või samaväärne kirjalik kinnitus, millega klient nõuab tõlkebüroolt tõlketeenuse osutamist ja kliendile valmis töö üleandmist.

1. Täpsemad nõuded

1.1. Tellimuse esitamisel esitab klient juhised tellimuse kõigi oluliste aspektide kohta. Tõlketeenuse tellimise korral peab klient selgelt märkima tõlketeksti sihtrühma ja tõlke kasutusotstarbe.

1.2. Kui klient ei teavita tõlkebürood tõlke kasutusotstarbest, teeb tõlkebüroo tõlke oma parima äranägemise järgi.

1.3. Klient esitab tõlkebüroole ülesande täitmiseks tõlgitavad dokumendid ja võimaluse korral muud abimaterjalid, nagu näiteks varasemad tõlked ja terminibaasid. Lisaks sellele peab klient vastama tõlkebüroo küsimustele tõlgitava teksti kohta.

1.4. Tõlkebüroo ei ole kohustatud märkima ega parandama mis tahes vigu üheski materjalis, mille klient on büroole tõlkimiseks esitanud, ning tõlkebüroo ei vastuta vigadest tuleneva kahju eest.

2. Tellimuse esitamine, tõlkebüroo tegevus ja poolte koostöö 

2.1. Klient edastab tellimuse koos lähtetekstiga tõlkebüroole, kes kinnitab tellimuse kättesaamist ja vastuvõtmist kirjalikult. Konkreetse tõlketööga seotud teenusleping sõlmitakse siis, kui pooled on kirjalikult kokku leppinud tõlke kasutusalas, tähtajas ja tasus ning kui tõlkebüroo on kätte saanud tõlgitava lähteteksti. Klient kannab kõik lähteteksti edastamise protsessist tulenevad riskid, eelkõige dokumendi hilinenud kohaletoimetamise, kadumise, kahjustumise või hävimise riskid. Kui lähtetekst on muutunud loetamatuks või muul viisil kasutuskõlbmatuks ja tuleb seetõttu uuesti saata, teavitab tõlkebüroo sellest klienti viivitamata kirjalikult.

2.2. Tõlkebüroo ei ole kohustatud kontrollima tellimuse esitamisel klienti esindava isiku volituste või pädevuse õiguspärasust ning pärast tellimuse kinnitamist ei saa klient nõuda kokkulepitud tasust allahindluse tegemist esindaja pädevuse puudumise või volituste ületamise tõttu.

2.3. Kui klient ei ole varasemate tellimuste eest väljastatud arveid tähtaegselt tasunud, on tõlkebürool õigus keelduda kliendi järgmistest tellimustest, kuni maksetähtaja ületanud arved on täielikult tasutud.

2.4. Kui tellimus hõlmab erialast terminoloogiat, peab klient määrama kontaktisiku, kellelt tõlkebüroo saab küsida täpustusi erialase terminoloogia kohta ja kes peab olema tõlkebüroo jaoks kättesaadav kogu tõlkimisprotsessi vältel. Kui klient soovib erialase teksti tõlke tellimisel kinni pidada terminoloogiast, mida on varem kasutatud sarnastes tekstides või sama teema tekstides, peab klient tegema tõlkebüroole kättesaadavaks varem tehtud tõlked koos täiendavate viidete, terminibaaside või viitega erialase terminoloogia sõnastikule.

2.5. Tõlkebürool on õigus kaasata tõlketööde teostamiseks alltöövõtjaid ja sõlmida nendega lepinguid. Tõlkebüroo vastutab alltöövõtja tegevuse eest.

2.6. Tõlkebüroo on kohustatud esitama tõlke sellise kvaliteediga, et tõlge täidaks oma eesmärki nõuetekohaselt. Kui klient on esitanud lähtetekstiga koos terminibaasi, peab tõlkebüroo neid termineid tõlkes kasutama.

2.7. Klient peab tõlkebüroo tehtud tõlget pärast kättesaamist viivitamatult kontrollima.

2.8. Pärast tõlgitud teksti saatmist kliendile säilitab tõlkebüroo lähteteksti ühe aasta, kui kliendiga ei ole kokku lepitud teisiti.

2.9. Soovitud tähtajast kinnipidamise eeltingimus on see, et tõlkebüroo saab koos tellimusega kõik tõlkega seotud materjalid. Kui osa tekste või kõik tekstid saabuvad hilinemisega, pikendatakse tähtaega hilinemise aja võrra.

2.10. Kui klient tühistab tellimuse põhjustel, mis ei ole tingitud tõlkebüroo tegevusest, on klient kohustatud hüvitama büroole kõik tõlketeenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning tasuma proportsionaalselt tellimuse tühistamise päevani tehtud tõendatava tõlketeenuse eest, millele lisanduvad muud tõlkebüroole tekkinud kahjud.

2.11. Kui klient ei tee hinnapakkumise küsimisel tõlgitavat teksti tõlkebüroole kättesaadavaks, esitab tõlkebüroo kliendile esialgse hinnapakkumuse. Kui tõlkebüroo on saanud tõlgitava teksti, teeb tõlkebüroo vajaduse korral uue hinnapakkumuse ning alustab tööd pärast seda, kui klient on hinnapakkumuse kinnitanud.

2.12. Tõlketeenuse koguhind sõltub lähteteksti sõnade arvust. Kui dokumendi sõnade arvu ei ole võimalik pakkumuse kinnitamise ajal kontrollida, võetakse aluseks dokumendi sihtkeele sõnade arv.

3. Tõlketeenuse hind, tasuta teenused, maksetingimused 

3.1. Tõlke- või muu keeleteenuse hind määratakse vastavalt tõlkebüroo kehtivale hinnakirjale, mida kohaldatakse vastavalt teenuse liigile või tõlkebüroo ja kliendivahelisele kokkuleppele. Pakkumuse koostamisel jätab tõlkebüroo endale õiguse kõrvale kalduda oma tavapärasest hinnakirjast ja on kliendi soovi korral valmis selgitama selle põhjuseid.

3.3. Klient esitab  tõlke kättetoimetamise nõuded ja tõlkebüroo teeb kõik endast oleneva, et kliendi nõudeid täita. Hilinenud kättetoimetamine ei anna kliendile õigust keelduda tehtud töö eest tasumisest.

3.4. Tõlkebüroo ei arvesta lisatasu sihtteksti trükkimise, lihtsa vormindamise (nt lõikudeks jagamine, rasvase või kaldkirjastiili kasutamine) (välja arvatud graafikud ja tabelid), õigekirja kontrollimise, korrektuuri ja elektroonilise edastamise eest (eelistatavalt e-posti teel). Juhul kui dokumenti ei saadeta elektrooniliselt, kannab tõlgitud dokumendi kättetoimetamise kulud klient.

3.5. Tõlkebüroo osutatud teenuseid peetakse intellektuaalomandiks. Kuni tellimuste eest täieliku tasumiseni on tõlkebürool selle omandi kasutamisõigus. Alles pärast tellimuse (tellimuste) eest täielikku tasumist läheb intellektuaalomandiõigus üle kliendile.

3.6. Klient tasub tõlketeenuse eest neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul pärast tõlketeenuse arve kättesaamist, kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti; arve tasutakse ülekandega tõlkebüroo esitatud arvel märgitud pangakontole. Tasumisega viivitamise korral maksab klient büroole viivist 0,02%, mida rakendatakse tasumata summale. Viivist kohaldatakse alates makseviivituse esimesest päevast.

3.7. Kui töö peatatakse kliendi algatusel rohkem kui 30 päevaks mis tahes ülesande täitmise ajal, esitatakse arve täies mahus kõigi sel ajal tekkinud kulude eest.

3.8. Tõlkebüroo jätab endale õiguse nõuda tasu poolelioleva töö eest, kui valmimisaeg ületab 30 päeva. Samuti jätab tõlkebüroo endale õiguse nõuda tehtud tööde eest osalist või täielikku ettemakset.

4. Parandused, muudatused, kontrollimine ja kinnitamine

4.1. Kui klient leiab, et tõlkes on puudusi või vigu, teavitab ta sellest tõlkebürood seitsme (7) päeva jooksul alates tõlke kättesaamisest. Tõlkebüroo parandab puudused ja vead kliendiga kokkulepitud tähtaja jooksul.

4.3. Kui klient soovib, et tõlkebüroo tõlget muudetaks, ja nõuab, et neid muudatusi teeks tõlkebüroo, jätab tõlkebüroo endale õiguse nõuda selliste muudatuste  eest eraldi tasu, välja arvatud juhul, kui need muudatused/parandused on vajalikud tõlkebüroo teostatud tõlke objektiivsete puuduste tõttu.

4.4. Kui tõlge antakse kliendile kontrollimiseks ja kinnitamiseks enne lõplikku üleandmist, annab klient tõlkebüroole tagasisidet kokkulepitud aja jooksul, et tõlkebüroo saaks tõlke lõplikult vormistada.

5. Garantii

5.1. Klient vastutab selle eest, et ta on õiguslikult pädev ja piiranguteta võimeline esitama tõlkebüroole tellimust tõlketeenuse tellimiseks. Juhul kui kolmas isik esitab autoriõiguste rikkumise või muu õigusliku põhjuse tõttu tõlkebüroole nõude, kohustub klient tõlkebüroo vastutusest vabastama.

5.2. Raskesti loetavate (käsitsi kirjutatud või häguste) või halvasti arusaadavate tekstide tõlkimisel ei saa tõlkebüroo vastu garantiinõudeid esitada. Tõlkebüroo ei võta vastutust tõlkevigade eest, mis tulenevad lähteteksti vigadest, puudustest ja ebaselgustest.

5.3. Klient arvestab, et tõlgitavate tekstide edastamine krüpteerimata manustena ei pruugi tagada teksti konfidentsiaalsust. Konfidentsiaalsed tekstid on soovitatav edastada krüpteeritult pooltevahelisel erikokkuleppel. Klient edastab teksti või nõuab nende edastamist e-posti teel omal vastutusel.

5.4. Kui klient tellib kiirtõlke, on võimalik, et tõlkebüroo ei saa tagada nii kvaliteetset tõlget kui tavatõlke korral.

5.5. Tõlkebüroo ei vastuta mõõtühikute, valuutade jms teisendamise täpsuse eest.

5.6. Tõlkebüroo teeb tõlked nõuetekohase ettevaatusega, kuid ei pruugi alati suuta täita kliendi subjektiivseid ootusi.

6. Autoriõigus

6.1. Tõlke autoriõigus läheb kliendile üle, kui kõik tõlkebüroole selle tõlke eest tasutavad arved, sealhulgas kõik makse hilinemisel tasumisele kuuluvad viivised, on täielikult tasutud.

6.2. Käesolevad tingimused ei anna kliendile intellektuaalomandiõigusi mis tahes materjalidele, sealhulgas arvutitarkvarale ja süsteemidele, mida tõlkebüroo või kolmandad isikud on välja töötanud ja mida tõlkebüroo võib kasutada tõlketeenuse osutamisel või andmete edastamisel kliendile.

6.4. Tõlkebüroo ei vastuta kliendi ega ühegi teise isiku ees kulude, nõuete või kahjude eest (sealhulgas mis tahes hilisema kahju eest), mis tulenevad autoriõiguse rikkumisest mis tahes tõlkimiseks esitatud materjalide või nendega kaasasolevate võrdlusmaterjalide puhul, ning klient vabastab tõlkebüroo kõigist kuludest, nõuetest või nõudmistest, mis tulenevad sellistest materjalidest, nende kasutamisest, tõlkimisest või avaldamisest.

7. Konfidentsiaalsus

7.1. Tõlkebüroo on teadlik, et tõlgitav teave on konfidentsiaalne. Seetõttu järgib tõlkebüroo tõlketeenuse osutamisel rangeid konfidentsiaalsusnõudeid. Tõlkebüroo privaatsuspoliitikaga saab tutvuda siin.

7.2. Tõlkebüroo kohustub mitte avaldama, kopeerima ega kasutama konfidentsiaalset teavet, mis on seotud kliendi äritegevusega, sealhulgas, kuid mitte ainult, teavet kliendi ning tema klientide, töötajate ja alltöövõtjate kohta, hindu või mis tahes muud teavet kliendi äritegevuse või kliendi klientide äritegevuse kohta. See konfidentsiaalsuskohustus kehtib kogu teabe suhtes, mis ei ole avalikkusele vabalt kättesaadav.

7.3. Kui tõlkebüroo teeb tööülesande käigus kliendile kättesaadavaks tõlketeenuse pakkumisega seotud teabe, sealhulgas oma alltöövõtjate andmed, peab klient käsitlema sellist teavet konfidentsiaalsena ega tohi seda teavet kasutada ega avaldada kolmandatele isikutele.

7.4. Kui tõlkebüroo ühe alltöövõtja isik saab kliendile teatavaks seoses kliendi tellimusega, mille kallal kõnealune alltöövõtja töötab, on kliendil keelatud alltöövõtjaga ühendust võtta mis tahes tulevaste tõlketööde jaoks.

8. Vääramatu jõud

8.1. Tõlkebüroo teavitab klienti viivitamatult vääramatust jõust, märkides ära määramatu jõu asjaolud. Vääramatu jõud annab nii tõlkebüroole kui ka kliendile õiguse tööülesandest taganeda, kuid klient kohustub igal juhul maksma tõlkebüroole juba tehtud töö eest. Tõlkebüroo abistab klienti oma võimaluste piires ülesande suunamisel mujale.

8.2. Vääramatu jõud on streik, töösulg, töövaidlus, rahvarahutused, loodusõnnetused, sõjategevus ja mis tahes muu olukord, mis mõjutab oluliselt tõlkebüroo võimet täita ülesannet kokkulepitud viisil.

9. Vaidlused ja kohaldatav õigus

9.1. Tõlkebüroo järgib ISO 17100:2015 standardit, eetikakoodeksit ja vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid ning rakendab kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis aitab vältida kliendi kaebusi ja lahendada kaebustega seotud probleeme. Kui tõlkebüroo klient esitab teenuste kvaliteedi kohta või konkreetse tõlke kvaliteedi kohta kaebuse, tegeleb tõlkebüroo kaebusega ja alustab kliendiga kirjavahetust, et lahendada probleem mõlemaid osapooli rahuldaval viisil. Tõlkebüroo teeb kõik endast oleneva, et lahendada kõik vaidlused rahumeelselt, ja eeldab, et ka tema kliendid käituvad samamoodi. Kõik vaidlused, mida pooled ise ei suuda lahendada, lahendatakse Harju Maakohtus. Kohtu otsus on lõplik ja siduv kõigile asjaosalistele.

9.2. Neid üldisi teenusetingimusi tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele.

Toimetaja tõlkebüroo (Välek OÜ), 01.01.2023

VAATA VEEL: TOIMETAJA TÕLKEBÜROO

Loe meie blogi

Toimetaja blogi kirjutavad meie pühendunud tõlkijad, sõnavõlurid ja toimetajad

Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.