Ohutuskaartide tõlkimine

Ohutuskaartide tõlkimine kerkib ikka paljude ettevõtete jaoks päevakorrale.

ohutuskaartide tõlkimine

Mis on ohutuskaart?

Ohutuskaart (ingl safety data sheet – SDS) on dokument, mis annab teavet kemikaali koostisest, ohtlikkusest inimeste tervisele ja keskkonnale, reostuse likvideerimise ja ohutu käitlemise meetmetest ning muust, mis on vajalik kemikaali ohutu kasutamise tagamiseks kogu tarneahelas. Ohutuskaardid on eelkõige mõeldud erialaseks kasutuseks, mitte tavatarbijale, ning ilma ohutuskaardita ei tohi tööandja ohtlikku kemikaali töötajale kasutamiseks anda.

Ohutuskaardi koostamise ja sisu õigsuse eest vastutab eelkõige kemikaali tootja või importija, kuid ka kõik tarneahelas allpool tegutsejad on kohustatud ohutuskaarti kontrollima, täiendama ja kohandama oma klientide jaoks ning selle neile edastama. See tähendab, et iga ohutuskaardi esitaja vastutab esitatud ohutuskaardi eest.

Millised on ohutuskaartide seaduslikud alused ja üldnõuded?

Peamised õigusaktid, mis reguleerivad Euroopa Liidus ohutuskaartidega seonduvat, on Euroopa Parlamendi ja nõukogu REACH-määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist ning millega asutati Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), ja CLP-määrus, millega kehtestati ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise nõuded

Ohutuskaart on vaja koostada igale ohtlikuks klassifitseeritud ainele või segule ning, kui saaja seda nõuab, ka ainele või segule, mis sisaldab teatud aineid üle piirkoguse. Ohutuskaart tuleb esitada hiljemalt aine või segu esimese tarnimise kuupäevaks ning selle eest ei ole tarnijal õigust küsida saajalt tasu.

Tarnija peab ohutuskaarti uuendama nii kohe, kui ilmneb uus teave aine või seguga seotud ohtude kohta, kui ka selle autoriseeringute andmisel / andmisest keeldumisel või piirangute kehtestamisel. Ka ohutuskaartide uuendused tuleb esitada tasuta, saates need kõigile, kellele on ainet või segu 12 kuu jooksul tarnitud.

Kui ainet registreeritakse kümme tonni või rohkem ja seda loetakse ohtlikuks või PBT (püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks) või vPvB (väga püsivaks ja väga bioakumuleeruvaks) aineks, peab tarnija esitama nn laiendatud ohutuskaardi (ingl extended safety data sheeteSDS). Selleks on vaja koostada ka asjaomaseid kasutusvaldkondi hõlmavad kokkupuutestsenaarium(id) (ingl exposure scenario – ES), mis tuleb paigutada ohutuskaardi lisasse.

Millised on ohutuskaartidele esitatavad keelenõuded?

Ohutuskaart peab olema sihtriigi ametlikus riigikeeles, mis tähendab, et kui kemikaal tuuakse turule Eestis, on tootja või maaletooja kohustatud esitama kemikaali saajale eestikeelse ohutuskaardi. Selleks on vajaduse korral tarvis korraldada ohutuskaardi tõlkimine. Euroopa Liidu liikmesriikides, kus on mitu ametlikku riigikeelt, tuleb ohutuskaart esitada kõigis ametlikes keeltes (näiteks Soomes soome ja rootsi keeles), mõne erandjuhuga.

Ohutuskaardile lisatud kokkupuutestsenaariumid loetakse ohutuskaardi lahutamatuks osaks ning neile kehtivad samad tõlkenõuded. See tähendab, et ka kokkupuutestsenaariumid tuleb esitada sihtriigi riigikeeles või -keeltes.

Lisaks peab REACH-määruse kohaselt ohutuskaardi keelekasutus olema lihtne, selge ja täpne, vältida tuleb žargooni, akronüüme ja lühendeid (kui see pole võimalik, on nende selgitused vaja esitada ohutuskaardi viimases jaos). Samuti on keelatud kasutada nii väljendeid aine või segu ohutuse kohta kui ka selle klassifikatsiooniga vastuolus olevaid väljendeid.

Mida arvestada ohutuskaardi tõlkimise korraldamisel?

REACH-määrust peetakse maailma kõige rangemaks kemikaaliohutuse õigusaktiks. See sätestab nii juhud, mil ohutuskaardi koostamine on vajalik, kui ka selle kohustusliku ülesehituse ja sisu, ning seab kemikaalide tootjatele ja tarnijatele arvukalt kohustusi ja nõudeid.

Euroopa Kemikaaliamet on avaldanud ohutuskaartide koostamise juhendi, kus nendib, et ühel isikul üldjuhul ei ole ulatuslikke teadmisi kõigist ohutuskaardiga hõlmatud valdkondadest, mistõttu tuleb nende koostamisel tugineda vajaduse korral teistele pädevatele allikatele. Sellegipoolest tõlgivad ohutuskaarte sageli inimesed, kellel puuduvad eriteadmised?

Kuna ohutuskaardi esitaja vastutab muu hulgas selle sisu eest, on kõige parem usaldada ohutuskaartide tõlkimine asjatundjatele, kes mitte ainult ei tõlgi, vaid on võimelised sealjuures ära tundma ka võimalikke sisulisi puudujääke ja ebakõlasid. Valides kogenud ja pühendunud tõlkebüroo, väldite hilisemaid ebameeldivaid üllatusi ning te ei pea kartma, et tõlketöö kvaliteet jääb alla teie ootuste ja nõuete.

Miks valida Toimetaja tõlkebüroo?

Toimetaja tõlkebürool on ohutuskaartide tõlkimises pikaajaline kogemus ja eriharidusega tõlkijad. Lähtume oma töös alati uusimatest asjaomastest õigusaktidest ja ametlikest terminitest, et tagada teie ohutuskaartide tõlgete nõuetekohasus, selgus ja täpsus. Teeme oma tööd südamega ja vastutustundega.

Tunneme ohutuskaartide kohustuslikku vormi ning nendega seotud keele- ja tõlketavasid, mille järgimine on vajalik, et kõik ohutuskaardi kasutajad, kemikaali käitlejatest tuletõrjujate ja meedikuteni, saaksid vajaliku teabe kätte võimalikult kiiresti ja selgelt ning harjumuspärasel viisil. Nii väldite olukordi, kus lugeja peab mõistatama, kas ebatavalise väljenduse taga on reaalne põhjus või lihtsalt tõlkija asjatundmatus, ja võite olla kindel, et asi saab lahendatud esimese korraga.

Lisaks on meil olemas vajalik tõlketarkvara ning tehnilised ja korralduslikud vahendid, mis tagavad tõlgete keelelise ja vormilise ühtluse ning valmimise kokkulepitud tähtajaks. Samuti võimaldab see meil pakkuda tõlketekstides esinevatelt kordustelt soodustust, mis tähendab, et ohutuskaartide tulevased tõlked, sealhulgas ohutuskaardi uuendused ja muudatused, on teile juba oluliselt odavamad.

Kui teie tõlkevajadused ei piirdu ainult ohutuskaartidega, ei pea te samuti muretsema, sest Toimetaja tõlkebürool on pädevaid tõlkijaid paljude valdkondade ja keelesuundade tarvis. Tõlgime tehnika-, õigus-, IT- ja turundustekste ning palju muud. Võimaluse korral tuleme meeleldi vastu ka erisoovidele – saatke meile vaid päring!

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.

  Aitame sul välisturule siseneda

  Tõlgime tekstid ja koostame võõrkeelsed infomaterjalid välisturule sisenemiseks.

  Usalda oma tõlge meie kätesse. Tõlgime kiiresti ja täpselt.

  Mõned Toimetaja tõlkebüroo kliendid

  Baltika tallinn
  Bolt tallinn
  CGI_Tallinn
  Eesti_Energia_tallinn
  Töötukassa valge
  elektrilevi Tallinn
  maakohus
  KPMG tallinnas
  Maxima tallinn
  merko Tallinnas
  Regionaalhaigla_logo_Põhja-Eesti
  Tallinna tehnikaülikool
  nordecon tallinnas
  rahva raamat tallinnas
  tradehouse tallinnas
  Uusmaa kinnisvara tallinnas
  varrak tallinnas

  SAADA MEILE PÄRING!

  Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.