9 tüüpilist viga, mida eestlased inglise keelt kõneldes teevad

inglise-keel

Toimetaja tõlkebüroo inglise keele toimetaja annab ülevaate vigadest, mida eestlased inglise keelt kõneledes teevad.

Välismaalastel on võimalik elada kogu elu Eestis ilma, et neil läheks vaja teist keelt peale inglise keele, seda eriti Tallinnas. Põhjus peitub selles, et enamik eestlasi valdab inglise keelt piisavalt hästi – nii saabki poemüüjaga suheldes või tänaval teejuhiseid küsides hakkama inglise keelega. Ja kuna eestlased lihtsalt viisakusest võõrastega juttu ei aja, piisab enamasti „Tere!“ ütlemisest.

Olen Eestit koduks pidanud juba üle kahe aasta ja harjunud siinsete inimeste hea inglise keele oskusega. Eestlaste keeleoskus on muljetavaldav, aga siiski esineb neil teatud eksimusi, mis tunduvad olevat iseloomulikud just eesti keelt emakeelena kõnelejatele.

Minu enda teekond eesti keele õppimisel on aidanud mul paremini mõista nende levinud eksimuste põhjuseid.

1. Lend ja borrow

Eestikeelse sõna laenama ingliskeelne vaste võib olla nii borrow kui ka lend. Sõna borrow kasutatakse siis, kui laenates midagi saadakse, ja sõna lend siis, kui laenates midagi ära antakse. Ent eesti keeles räägitakse mõlemal juhul lihtsalt laenamisest, sõna täpne tähendus selgub kasutuskonteksti põhjal.

Seetõttu kipuvadki eestlased kasutama sõna lend mõnikord vales kontekstis, pidades silmas kelleltki millegi laenuks saamist. Näiteks võidakse küsida: „Can I please lend your bike?“ (’Kas ma võiksin sinu jalgratta välja laenata?’), ehkki tegelikult mõeldakse: „Can I please borrow your bike?“ (’Kas ma võiksin sinu jalgratast laenata?’).

2. Long ja tall

Eestikeelne omadussõna pikk võib viidata nii inimese pikkusele (height, omadusena tall) kui ka millegi ulatusele või vahemaale (length, omadusena long). Seevastu inglise keeles on need sõnad selgesti eristatavad: inimese kasvust rääkides ei kasuta me kunagi sõna length, vaid ikka height. Mäletan oma kunagist hämmingut, kui üks eestlane küsis minult minu ulatuse kohta: „How long are you?“ Inglise keeles tulnuks küsida hoopis: „How tall are you?“

vead inglise keeles

3. „Me läheme kinno!“

Isikulist asesõna we (’meie’) kasutatakse inglise ja eesti keeles mõneti isemoodi. Peamine erinevus seisneb arusaamas, kes meie hulka kuuluvad. Näiteks kui eestlane läheb kinno koos oma sõbra Kadriga, siis teatab ta: „Me läheme Kadriga kinno“, pidades silmas seda, et nad lähevad kinno kahekesi.

Selle lause otsetõlge inglise keelde on: „We go to the cinema with Kadri.“ Ent inglise keeles tähendab we seda, et koos Kadriga läheb kinno vähemalt kaks inimest. Kui aga kinno lähevad ainult kõneleja ja tema sõber Kadri, tuleks inglise keeles öelda „I am going to cinema with Kadri“ või „Kadri and I are going to the cinema“.

Seega, kui eestlane ütleb: „We are going to the store with my friend“, siis inglane eeldab automaatselt, et poodi läheb vähemalt kolm inimest, ehkki eestlane pidas meie all silmas üksnes iseennast ja oma sõpra.

4. Artiklite ärajätmine

Arvestades seda, et eesti keeles puuduvad otsesed vasted artiklitele a ja the, on täiesti mõistetav, et need kipuvad aeg-ajalt lausest välja jääma. Kuigi nende ärajätmine ei takista öeldu mõistmist, võib see kahandada lause täpsust või raskendada konteksti tajumist.

Artikkel the viitab millelegi konkreetsele, seevastu a viitab millelegi üldisemale. Näiteks fraas going to the store tähendab konkreetsesse poodi minemist, ent going to a storeviitab mis tahes kaupluse külastamisele. Kuigi ka fraas going to store on arusaadav, aitab artikli või the lisamine konteksti täpsemaks muuta.

Inglise keelt emakeelena kõnelejale on artiklite puudumine selge märk sellest, et kõneleja on teisest rahvusest, kuna inglased ise kasutavad artikleid kogu aeg, et öeldule täpsust, selgust ja konteksti lisada.

5. Sõnade järjekord

Üks lihtsamaid asju eesti keele puhul on see, et sõnu saab lauses ritta seada mitut moodi, ilma et lause tähendus muutuks. Seevastu inglise keeles võib sõnade järjekord lausele täiesti teistsuguse tähenduse anda.

Inglise keelt kõneldes võivad eestlased sõnu ümber seada viisil, mis jätab lause küll arusaadavaks, kuid muudab selle kohmakaks. Näiteks fraas I will alone do this võib eesti keeles kõlada loomulikuna, kuid inglise keeles on siiski kohasem öelda I will do this alone.

Sõnade järjekord on inglise keeles rangemini reguleeritud kui eesti keeles. Seetõttu peaksid eestlased inglise keelt kõneldes kasutama teadlikult pigem standardset sõnajärge.

inglise keele õpe

6. Noh

Eestlased kasutavad rääkides päris sageli sõna noh, isegi siis kui nad kõnelevad parasjagu mõnes muus keeles. Kuigi inglise keeles pole see viga, võivad siin kaks keelt seguneda ja inglise keelt emakeelena kõnelejas segadust tekitada.

Inglise keelt emakeelena rääkivad inimesed ei taju sõna lõpus olevat h-i niivõrd selgelt nagu eestlased. See häälik võib kosta väga nõrgalt, mistõttu kõlab noh pigem nagu no. Seega, kui eestlane kasutab inglise keelt rääkides sõna noh, arvab tema vestluspartner tõenäoliselt, et teine ütles no, ja satub segadusse.

7. Mees või naine

Kuigi he ja she eristamine on lihtne, lähevad need asesõnad eestlastel kõneldes sageli segamini – eelkõige seetõttu, et eesti keeles soolisi asesõnu ei ole. Kui välismaalane eesti keelest midagi ei tea, võib temas üsna suurt üllatust tekitada, kui eestlane ütleb oma ema või õe kohta kogemata him. Niisugused eksimused võivad tekitada kuulajas kahtluse, kas ta sai öeldust ikka õigesti aru.

8. Eessõnad

Üks asi, mis muudab eesti keele õppimise välismaalase jaoks keeruliseks, on 14 käänet ja nendega kaasnevad käändelõpud eessõnade asemel, mis on tavalised paljudes teistes keeltes, sealhulgas inglise keeles (näiteks intofrom). Selline põhimõtteline erinevus võib parajat peavalu tekitada nii eesti keelt õppivatele inglastele kui ka inglise keelt kõnelevatele eestlastele.

Niisiis pole midagi imestada, kui eestlased aeg-ajalt eessõnu valesti kasutavad. Näiteks millegi sees olemisest rääkides kipub eestlane kasutama fraasi in here. Seevastu inglise keelt emakeelena rääkiv inimene ütleks tavaliselt out here.

9. Hääldus

Inglise keelt emakeelena kõnelevatel eesti keele õppijatel on keeruline hääldada välja eestikeelse sõna iga tähte. Samamoodi on eestlaste jaoks keeruline MITTE hääldada välja ingliskeelse sõna iga tähte. Inglise keeles on palju selliseid sõnu, milles on n-ö vaikseid tähti ja mis häälduvad teistmoodi, kui esmapilgul arvata võiks. Paraku ainus võimalus see olukord enda jaoks lahendada on kõik erandid pähe õppida.

Kui soovid oma inglise keele oskust parandada, on kasulik need 9 näpunäidet meelde jätta. Ja kui tunned huvi, millisel tasemel on sinu praegune inglise keele oskus, tee läbi inglise keele tasemetest.

Seotud postitused

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.