Mis on suuline tõlge?

sünkroontõlge

Suuline tõlge ja kirjalik tõlge on erinevad tõlketeenused. Nimelt, suulise tõlke korral tõlgitakse suulist kõnet lähtekeelest sihtkeelde reaalajas ja selleks ette nähtud asukohas. Suuline tõlge hõlmab alati kolme osapoolt: kõneleja, kes räägib lähtekeeles; tõlk, kes tõlgib tema jutu sihtkeelde, ja kuulaja või auditoorium, kelle jaoks kõnet tõlgitakse.

Oluline erinevus suulise ja kirjaliku tõlke vahel on asjaolu, et suuline tõlge võib suures osas tugineda ka kõne üldise tähenduse edasiandmisele, kuid kirjalik tõlge peab olema lähtetekstile truu. 

Toimetaja tõlkebüroo värskes blogipostituses vaatleme erinevaid suulise tõlke viise ja anname soovitusi selle teenuse tellimiseks.

Suulise tõlke iseärasused ja võimalused

Kirjaliku tõlke korral on tõlkijal võimalik otsustada, millal ja kus ta teksti (see võib olla ka eelsalvestatud video- või heliklipp) tõlgib. Samuti tuleb kirjalik tõlge enne esitamist põhjalikult üle kontrollida ja viimistleda. See kõik võtab aega ning tõlkija peab seda aega läbimõeldult kasutama, et valmiks väga hea tõlge, mis vastaks lähtetekstile nii struktuuri, stiili kui ka terminite poolest.

Suulisel tõlkimisel ei ole aga põhjalik läbimõtlemine tavaliselt võimalik. See on reaalajas osutatav ajutise loomuga teenus, mis toimub kindlas kohas ja lõpeb siis, kui kõneleja oma jutu lõpetab. Suulisele tõlkele kehtivad reeglid varieeruvad pisut olenevalt sellest, millist liiki suulise tõlke teenust osutatakse.

Toimetaja tõlkebüroo pakub nelja suulise tõlke teenust: järeltõlge, sünkroontõlge, sosintõlge ja kaugtõlge. Vaatame neid lähemalt.

Mis on järeltõlge?

Järeltõlke korral ütleb kõneleja lähtekeeles ühe lause või mõtte, millel järgneb paus. Selle pausi ajal esitab tõlk kõneleja öeldud lause või mõtte kuulajatele sihtkeeles. Järeltõlge on kõige ajamahukam suulise tõlke liik. Tõlgitavate kõneosade pikkus oleneb nii kõneleja kui ka tõlgi eelistustest. 

Kui kõnelemisaeg on lühike, toetub tõlk tõlkimisel ainult mälule. Kui aga kõnelejal kulub sidusa mõtte esitamiseks rohkem aega, nagu sageli juhtub näiteks pressikonverentsidel, teeb tõlk märkmeid, et kõne olulisimaid punkte mitte unustada. Seega peab hea suuline tõlk olema ka tähelepanelik info töötleja ja oskama olulist ebaolulisest eristada, et taandada paljusõnaline teabehulk mõnele olulisele lausele, millega kuuldu mõte kuulajatele edasi anda. Sel põhjusel ei ole järeltõlge tavaliselt nii täpne kui teised suulise tõlke vormid.

järeltõlge

Millal on järeltõlget vaja?

Järeltõlget sobib kasutada väikese osalejate arvuga koosviibimistel, näiteks ärikohtumistel, notaribüroos või kohtuistungitel õigustoimingute läbiviimisel, arsti külastamisel, diplomaatilistel nõupidamistel, pressikonverentsidel, eksamitel, ekskursioonidel, intervjueerimisel ning seminaridel ja töötubades.

Mõnikord kasutatakse järeltõlget ka suurematel üritustel, eelkõige siis, kui pole võimalik kasutada sünkroontõlke jaoks vajalikke seadmeid. Samas tuleb arvestada, et ka järeltõlke korraldamiseks võib vaja minna tehnilisi lahendusi. Näiteks kui tegemist on suure saali, halva akustikaga ruumi või välitingimustega, võib tõlk vajada mikrofoni ja kuulajad peakomplekti või giidikomplekti.

Mis on sünkroontõlge?

Sünkroontõlge, nagu nimigi ütleb, on sellist liiki suuline tõlge, mille korral nii kõneleja kui ka tõlk räägivad samal ajal. Sünkroontõlke eelis on kõneleja, tõlgi ja kuulajate aja kokkuhoid. Sünkroontõlke tellimisel tuleks meeles pidada järgmist.

Esiteks, sünkroontõlk on professionaalne tõlk, kes on läbinud suulise tõlke väljaõppe ja omab põhjalikke teadmisi suulise tõlke tehnikatest. Kuna lausungite vahel puuduvad pausid, peab tõlk suutma sõnumi lühidalt ja täpselt edasi andmiseks valida kõige sobivamad sõnad. 

Teiseks on sünkroontõlke hind kõrgem kui järeltõlke teenusel. Sünkroontõlkimine on tõlgi jaoks stressirohke ja vaimselt väsitav, mistõttu teevad sünkroontõlget alati koos kaks tõlki, kes töötavad vaheldumisi umbes 20-minutiliste ajavahemike kaupa. Selline töökorraldus aitab tagada suulise tõlke kvaliteeti ja selgust. 

Sünkroontõlke teenuse osutamisel töötavad tõlgid helikindlas kabiinis, kus tõlgitav sõnum jõuab nendeni kõrvaklappide kaudu. Tõlke edastavad nad mikrofoni rääkides publikule, kes omakorda kuuleb seda kõlarite või kõrvaklappide kaudu. Sünkroontõlke teenust, mille osutamiseks kasutatakse kõiki selleks vajalikke seadmeid (tõlkekabiinid ja tõlke kuulamiseks mõeldud peakomplektid), nimetatakse ka konverentsitõlkeks.

suuline tõlge

Millal on sünkroontõlget vaja?

Sünkroontõlge sobib peamiselt suurte ürituste jaoks. Seda kasutatakse näiteks rahvusvahelistel konverentsidel ja tippkohtumistel, rahvusvahelistel ettevõtete suurüritustel, eri riikidest pärit publikuga loengutel, seminaridel, koolitustel ja kohtuistungitel. Sünkroontõlget kasutatakse ka rahvusvaheliste sündmuste otseülekannetel, diplomaatilistel üritustel, sealhulgas riigipeade kõnede tõlkimisel ja rahvusvahelistel läbirääkimistel ning suurtel usuüritustel ja kirikukonverentsidel, samuti teatris.

Mis on viipekeeletõlge?

Sünkroontõlget saab kasutada ka viipekeelde tõlkimisel. Viipekeele tõlk kuulab kõnelejat ja tõlgib samal ajal kõne kurtide jaoks viipekeelde. Selle tõlkevormi eelis on see, et publik saab tõlgiga vaikselt suhelda ja täpsustavaid küsimusi viibelda. Ka viipekeeletõlge vajab kahte tõlki, sest see on sama väsitav ja stressirohke kui tavaline sünkroontõlge.

Mis on sosintõlge?

Sosintõlge, mida tähistatakse ka prantsuskeelse terminiga chuchotage, on  sünkroontõlke alaliik, sest tõlk räägib kõnelejaga samal ajal. Erinevus seisneb selles, et tõlk ei istu mitte kabiinis, vaid kuulaja kõrval. 

Sosintõlget saab kasutada sõnumi edastamiseks ainult ühele-kahele kuulajale, sest enamik sosintõlke tegelikult ei sosista, vaid räägivad pigem väga vaikse häälega.

Millal on sosintõlget vaja?

Sosintõlget kasutatakse juhul, kui kõneldavat keelt mitte mõistvate inimeste arv on väga väike. 

Sosintõlget eelistatakse tavaliselt üks ühele või väikestes rühmades toimuvatel aruteludel, külastustel, mitteametlikel õhtusöökidel, väikestes töötubades, kohtusaalis menetlusosalisele info vahendamisel ja läbirääkimistel. Sosintõlk tõlgib kõnet otse kuulajale, võimaldades kuulajal sellest reaalajas aru saada, ilma et ülejäänud vestlust häiritaks.

Mis on kaugtõlge?

Kaugtõlke korral asub tõlk tavaliselt tõlgitava sündmuse toimumiskohast eemal. Toimetaja tõlkebüroo pakub kaugtõlkena nii sünkroontõlke kui ka järeltõlke teenust. See on säästlik variant, sest kui tõlk ei pea toimumiskohta kohale minema, vaid saab ühenduse luua veebi teel, ei kaasne kliendile tõlgi transportimise ega majutamisega seotud kulusid. Kaugtõlke korraldamiseks on vaja üksnes internetiühendust ja töökorras seadmeid – monitore, kõlareid või kõrvaklappe ja mikrofone. 

Millal on kaugtõlget vaja?

Kaugtõlge lihtsustab tõlke korraldamist, kui osalejad viibivad erinevates asukohtades. Seda kasutatakse laialdaselt ülemaailmsetel virtuaalsetel kohtumistel ja veebiseminaridel, välismaal asuva arstiga konsulteerimisel ning erineva keeleoskusega õpilaste ja juhendajate vahelises veebipõhises õppetöös. Kaugtõlget kasutatakse ka rahvusvahelistel virtuaalsetel konverentsidel, veebi teel korraldatavatel kohtuistungitel, äriläbirääkimistel, eri riikidest pärit osalejatega veebikoolitustel ning klienditoe osutamisel.

Kaugtõlge võimaldab pakkuda suulise tõlke teenust ilma, et tõlk peaks ise kohale minema. Populaarseimad kaugtõlkeks kasutatavad tarkvaraplatvormid on näiteks Zoom, Interprefy, KUDO ja VoiceBoxer. 

Suulise tõlke tellimine

Tõenäoliselt on sul juba tekkinud ettekujutus, millist liiki suuline tõlge võiks sinu ürituse jaoks sobivaim olla. Suulise tõlke päring tasub teha aegsasti, eriti kui vajad sünkroontõlget, sest sünkroontõlgid on tavaliselt pikalt ette broneeritud. Saada päring vähemalt kuu aega enne ürituse toimumist.

Suulise tõlke päringut koostades esita järgmine teave.

Kirjuta, kas soovid sünkroontõlget, järeltõlget või sosintõlget. Täpsusta, kas tõlkida tuleb kohapeal või kaugtõlke formaadis.

Loetle kõik keelesuunad, millest millesse on vaja tõlkida.

Täpsusta sedagi, kui kaua kestab üritus, kõne, kohtumine või ettekanne, mida tuleb tõlkida.

Kui jah, siis täpsusta, kui palju on tõlke kuulajaid ning milline on saali paigutus.

Kui üritus toimub hotelli või konverentsikeskuse ruumides, siis võib tõlketehnika seal juba olemas olla.

Seda teades saame pakkuda kõige sobivamaid suulisi tõlke, kellel on selle valdkonna tõlkimisel juba kogemusi. Peale selle soovime saada tõlkide jaoks ürituse materjale (nt kõned, ettekanded ja terminibaasid), mis tuleks meile saata vähemalt nädal aega enne ürituse toimumist. Mida rohkem teavet ja konteksti tõlkidel on, seda paremini suuline tõlge õnnestub.

Soovime teada ka ürituse päevakava ja toimumiskoha aadressi ning reisi- ja majutuskorralduse infot, juhul kui tegemist on kaugemal toimuva mitmepäevase üritusega.

Suulise tõlke teenuse tavad

Toimetaja tõlkebüroo pakub kõiki suulise tõlke teenuseid. Võta meiega ühendust, kui vajad suulist tõlget või soovid sobiva tõlketeenuse valimisel nõu pidada.

SAADA MEILE PÄRING!

Lisa ka oma e-posti aadress ja failid ning saada päring. Ootame.